چرا شهرداری از ارائه لیست بدهی ها امتناع می کند؟-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

چرا شهرداری از ارائه لیست بدهی ها امتناع می کند؟-پروژه های دانشگاهی

مدیران جدید شهری میزان بدهی دوره قبل را بیش از 50 هزار میلیارد تومان اعلام می کنند. مدیران قبلی این رقم را رد و خواستار ارائه سند شدند اما شهرداری از ارائه لیست بدهی ها امتناع می کند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار