۳۰ سالگی اینترنت؛‌ مخلوقی حاکم بر خالق-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

۳۰ سالگی اینترنت؛‌ مخلوقی حاکم بر خالق-پروژه های دانشگاهی

مگر اینترنت بلایی بر سر انسان آورده است؟ مگر راحتی را سختی کرده است؟ مگر ممکنی را ناممکن کرده است؟ مگر داشتنی را نداشتن کرده است؟ پاسخ به این نوع سوال‌ها در عین خیر، بله است؛ به این معنا که به هیچ عنوان صفرویکی نیست.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار