مرمت و به همراهزسازی به همراهدگیر چپقی سیرجان> آژانس خبری کافه سرچ

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ کافه

        به همراه حمایت شرکت گلگهر انجام می شود
    

        مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان کرمان از تعمیر و به همراهزسازی به همراهدگیر چپگی سیرجان اعلام کرد.
    

        
             مرمت و به همراهزسازی به همراهدگیر چپقی سیرجان

        

 

به همراه اشاره به اینکه به همراهدگیر چپچی به همراه حمایت مالی شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان، مرمت و به همراهزسازی می شود، اضافه کرد: "در سال های اخیر، «قدمت این به همراهدگیر به دوره پهلوی اول به همراهزمیگردد.»

او به همراه بیان اینکه در حال حاضر پشتبه همراهم و نمایش این اثر تاریخی در حال مرمت هست، اظهار کرد: «به همراهدگیر چپگی سیرجان به فرهنگ و هنر ترکیبی از معماری و صنعت هست که بنی سیدعلیاصغر رضوی معروف به دکتر رضوی بوده هست. »

وفایی اشارهنده: "این مكان تاریخی از آثار منحصربهفرد به دست آمده از معماری ایرانیان تزئین شده هست و به تقلید از دودقاتهای کشتیهای قدیمی ساخته شده هست."

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم