معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تأمین منابع کراسن شمالی معرفی شد> آگهی ملک آریا

۲۸ اسفند ۱۳۹۶ کافه

در حکمی از مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری خراسان شمالی معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین مینا این اداره کل معرفی شد.
    

        

به گزارش قاهره، به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری، از طرف محمد سویدانلوویی مدیرکل میراثفرهنگی این هستان، هادی سعادتطلب به عنوان معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع هستان خراسان شمالی

برنامهریزی بهمنظور جذب گردشگران داخلی و خارجی به همراه توجه به جاذبههای طبیعی و تاریخی هستان، فراهم کردن امکانات لازم برای توسعه گردشگری از جمله وظیفه ذکر شده در این حکم هست.

سعادتطلب دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری هست و پیش از این به عنوان معاون اسبق توسعه مدیریت و پشتیبه همراهنی ادارهکل میراثفرهنگی کراسن شمالی مشغول فعالیت بود.

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم