بایگانی دسته بندی "کافه"

        مدیر کل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی تأکید کرد
    

        مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراثفرهنگی دربه همراهره آخرین اقدامات بخش حقوقی سازمان در خصوص خانه نیما یوشیج توضیحاتی ارائه کرد.

    

        
             امید میراثی ها به به همراهزگشت خانه نیما یوشیج / ماده 79 خانه دشمن شعر نو را نجات می دهد

        

 

به گزارش ماورثااریا به نقل از سایت چمدان، خانه نیما از ثبت نام خارج شد و برای چندین به همراهر این پرسش ها را مطرح کرد که سهم بخش های حقوقی سازمان میراث فرهنگی در هستان های مختلف در خروج از ثبت این اثر چه مقدار هست؟ به همراه نگاهی به پرونده بخش حقوقی برخی از هستان ها می توان مواردی یافت که کارشناسان خود میراث فرهنگی خود را در حوزه مشاوران املاک در آمده و ارائه راه حل قانونی برای خروج از ثبت نام به دیگران ارائه می دهند ؟! حتی مواردی وجود داشته هست که کارشناسان حقوقی سازمان میراث فرهنگی به دلیل تخلفات اداری سپری شده و چند صبه همراهحی در زندان گذرانده اند و بعد هم به شهر دیگر منتقل شده اند. بخشی از کارشناسان هم دچار ضعف در دفاع از پرونده ها هستند. ملاک و معیار انتخاب چنین افرادی برای دفاع از پرونده های ثبتی چیست؟ در این به همراهره پرسش هایی به همراه مدیر کل جدید امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی مطرح شد.

ماده ۷۹ بخت میراث در پرونده خانه نیما

ابراهیم شاهیحی لوشکانی در مورد آخرین اقدامات بخش حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص خانه نایا یوشیج گفت: «متأسفانه علی رغم دفاعیات میراث در هستان تهران دیوان عدالت در رأی اولیه و همچنین تجدید نظر حکم انصراف و خروج از ثبت نام صادر شده هست هست و متأسفانه هیچ توجهی به ادعا و مدارک متقنی که از سوی فرهنگ میراثی ارائه نشده هست، زیرا این خانه به Nima Yoshij کاملا مستدل و همه به طور کامل به این موضوع پرکار هستند. اما متاسفانه دادگاه اعلام کرد ما معتقدیم که این خانه متعلق به نیکا یوشیج هست. »

مدیر کل امور حقوقی و املاک دربه همراهره اقدامات سازمان میراث فرهنگی در این زمینه به خبرنگار چمدان توضیح داد: «ما درخوهست اعمال ماده ۷۹ که از این طریق به همراه ریهست دیوان عدالت اداری صحبت کنیم تا جلسه اجرای این حکم گرفته شود. دستور اکید دکتر مونسان هم این موضوع را دنبه همراهل می کند. »

او افزود: «هر چند این خانه از ثبت خارج شده اما مالک برای تخریب نیازمند مجوز از شهرداری هست و این سازمان بدون صدور مجوز از فرهنگ و ارشاد هم صدق نمی کند. یادمان بودن همه آثار ثبت ملی نیست اما به ضرورت، قانون این راه را برای فرهنگ میراث به همراهز گذاشته هست که بر این اثر نظارت داشته به همراهشد. »

شققی اشاره کرد: «موضوع سمع تاریخی و خروج از ثبت یک موضوع فرابخشی هست و شهرداری و شورای شهر نیز به همراهید در این زمینه همکاری و مجوزی صادر نیست.»

ممنوع بودن درخوهست خروج از ثبت نام ممنوع هست
اما چرا ماده به مفاد قانونی افزوده نمی شود که هیچ اثر حق خروج از ثبت نام ملی ندارد؟ شقایقی در این زمینه توضیح داد: «حتی این اقدام در حوزه ثبت اسناد رسمی هم ممکن نیست یعنی قانون همیشه یک حق و حقوق برای مالکیت خصوصی هست، از این رو افراد می توانند در مورد املاک و مستندات در دادگاه شکایت کنند و در صورت حق داشتن ادله، حکم ابطال سند ثبت شده به نفع فرد دیگری می به همراهشد. بنابراین در مسائل حقوقی دیده نشده که حق مالکان حذف شده و کاملا هم به حق و طبیعی هست. ممکن هست کسی اعتراض داشته به همراهشد و این حق افراد هست که به دادگاه شکایت کنند و به آنها رسیدگی شود. طبق قانون اساسی هم پرونده رسیدگی به اعتراض مردم دیوان عدالت هست. فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری این هست که به تظلمات مردم علیه تصمیمات دولت رسیدگی می کند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که ماده به قانون اضافه شود که حق برخورداری از حق متهم را برمالک ببندد. »

مدیر کل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگ در ادامه به همراه اشاره به تأکید رئیس سازمان میراث فرهنگی به پیگیری خلأهای قانونی و تهیه طرح و قانون در صورت لزوم و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی افزود: «در حال انجام ما به همراه دیوان عدالت هستیم و جلساتی را در این زمینه آغاز کردیم که تا کنون دو جلسه برگزار شده هست. »

او به همراه اشاره به این که حکم خروج از ثبت، در نهایت، در مورد خانه نیما و بخش حقوقی سازمان تمام تلاش خود را در این زمینه می تواند توضیح دهد: «دستگاه اجرایی این حق را دارد که علیه آرای قطعی یک واخواهی دیگری بکند. مستندات به رئیس دیوان عدالت ارائه می شود و ایشان بررسی می کند اگر تشخیص دهد که حق تقریب شده هست، این پرونده دوبه همراهره جریان می گیرد. »

در ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده هست: در صورتی که رئیس دادگاه قضایی یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را علیه شرع یا قانون تشخیص، رئیس دیوان فقط برای یکبه همراهر به همراه ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی به ماهو و صدور رأی به شعبه واگذار شده هست. رأی صادر شده قطعی هست. {تبصره- اگر رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه اولی صادر شود، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.}

ثبت ها به تأیید شورای عالی برسد

شقاحی همچنین در مورد روند تثبیت ماندگاری سنی تاریخی در فهرست ثبت ملی پیشنهاد جدیدی از جمله ارائه داد که در دادگاه ها علاوهون بر قضاوت حقوقی یک کارشناس فرهنگی میراثی نیز به دادگاه می رود زیرا این گونه موارد صرفا حقوقی نیست.

او گفت: «درست هست که بخش حقوقی متولی اداره و پرونده از طریق آنها در دادگاه و دیوان پیگیری، اما از آنجا که بحث های فنی و تخصصی نیز مورد بحث به همراهید از توانایی های بخش میراث هستفاده می شود و در اینجا به همراهید یک کارشناس میراث فرهنگی از این بخش دفاع کند. دستور داده شده از این پس در معیت کارشناسان حقوقی یک متخصص فنی آنها را همراهی و شأنیت تاریخی، فرهنگی، میراثی را در دادگاه مطرح و در اذان قاضی و دیگرین قرار داده هست. این کار در توان کارشناسان حقوقی نیست چون در تخصص آنها نیست و فقط از عهده یک متخصص جهاد برمیآید. به همراه دکتر محمد حسن طالبیان، معاون فرهنگی میراث فرهنگی کشور هماهنگ کردیم و به معاونیتی دای ربط دستور داد تا این موارد را شاهد نبه همراهشیم. »

او همچنین به دنبه همراهل آن هست که بحث ثبت ملی آثار در شورای عالی فرهنگی میراث و به امضای آنها نیز برسد.

او به همراه تأکید بر این نکته که منابع انسانی بخش حقوقی از ضعف هست و نیاز به پالایش و تقویت بدنه در سطح ملی و ملی دارد، افزوده هست: "مشکل این هست که سازمان فرهنگ و ارشاد به همراه کمبود بودجه مواجه هست و برای حضور وکیل قوی و داشتن نیاز به پول هست چرا که متقاضیان حق ندارند به همراه چنین مأموریتی به این پرونده وارد شوند. متاسفانه برخی از وکیلان میراث هم به امور غالب نیستند. »

تشکیل سمنی از اتکای دلدادگی

به گزارش چمدان، گروهی از وکلایانی هستند که در حوزه هایی مانند زنان، کار کودکان، زندانیان سیاسی و … به صورت رایگان به ارائه خدمات پرداخت می کنند. آیا سازمان سمپامیری میراث فرهنگی گروهی از محبت آمیز که حاضر به دفاع از پرونده های میراث فرهنگی هستند را پیدا خواهد کرد، سازمان از این موضوع خوشحال خواهد شد؟ شقایقی می گوید: «این موضوع بحث و بررسی دارد. پیشنهاد خوب و قابل معذرت هست اما این موضوع به همراهید هم به همراهید مد نظر داشته به همراهشید که این متهمان چقدر امین هستند. ممکن هست گروه خود را در قالب افراد دلسوز جای دهد و به همراه تسلط بر پرونده ها به نفع گروه مقابل اطلاعات را حذف کنند. بنابراین اگر متعهد به همراهشیم که افراد خصوصی نیز به همراهید به این قضیه وارد شوند، به همراهید تشکیلاتی را ایجاد کنند که به تصویب وزارت کشور برسد، اساسنامه داشته به همراهشند، تعهد و اطمینان، قابل اعتماد، شناخته شده و شناخته شده و از طرف طرفداران حقوقی در حوزه میراث فرهنگی بودن. »

    

admin بدون نظر ادامه مطلب

کار به همراه هم در فرآیندی که اکنون در MIT شناخته شده هست، یک تیم همکاری از معماران، دانشجویان و کارکنان بخش از زندگی دانشجویی و ساخت و ساز پردیس یک طراحی نسل بعدی برای اقامت دانشجوی جدید در خیابه همراهن وصار توسعه داده هست.

ساختمان جدید که اخیرا توسط کمیته برنامه ریزی کمبریج تصویب شده، در سایت پارکینگ غرب گاراژ ساخته خواهد شد و انتظار می رود تا پاییز سال ۲۰۲۰ به همراهز شود. فعالیت های فعال سازی سایت در ماه سپتامبر آغاز شد و تخریب از غرب گاراژ در این ماه آغاز می شود.

مسکن و به همراهزسازی مسکن دانشجویان اولویت های فعلی MIT هست. تعهد موسسه در پروژه های اضافی مانند ساخت و ساز برنامه ریزی شده یک مهاجرت جدید فارغ التحصیل در میدان کنال و به همراهزسازی جاری خانه جدید نشان داده شده هست. سالن محل اقامت در خیابه همراهن وصار، ۴۵۰ تخت کارشناسی و ۱۲ آپارتمان مهاجر رزیدنده (GRT) را به موجودی مسکن MIT اضافه خواهد کرد. این ساختمان نیز به طیف وسیعی از نیازهای دیگر دانشجویان بیان شده از طریق فرایند طراحی جمعی می پردازد.

مشارکت هدفمند جامعه

در طی مرحله طراحی پروژه، اعضای جامعه MIT از جمله گروه کاری New Residences، شامل دانشجویان و کارکنان بخش زندگی دانشجویی و ساخت و ساز پردیس، شرکت کنندگان فعال در بررسی روش های طراحی و ایده های مختلف بودند. مرکزی برای این فرآیند شناسایی اهداف خاص برای اقامت بود.

برای شرکت کنندگان MIT، اولویت ها شامل طرح هایی بود که جوامع کوچک و نزدیک زندگی را پرورش می داد و شامل ترکیبی از دانش آموزان سال اول و به همراهلاسری، انواع فضاهای اجتماعی و آشپزخانه های عمومی در دسترس برای هستفاده از دانش آموزان برای معماران، یک هدف کلیدی طراحی بود که به همان اندازه معماری پردیس MIT به عنوان منحصر به فرد و جسورانه بود، اما متناسب به همراه محیط اطرافش بود و به طور کامل از جوامع دانشجویی که در آن زندگی می کردند پشتیبه همراهنی می کرد.

"سویزی م. نلسون معاون رئيس جمهور و رئیس جمهور برای زندگی دانشجویی می گوید:" MIT در حال تلاش برای ارائه یک تجربه مسکن در محوطه دانشگاه هست که به همراهعث افزایش یادگیری و توسعه ی شخصی دانش آموزان می شود. " "طرح اقامت جدید خیابه همراهن وصار، نقطه اوج فرایندی هست که در تابستان سال ۲۰۱۶ برای توصیف ایده آل MIT دوره کارشناسی مسکونی ارائه شده هست. این شامل خوشه های کوچکتری از دانش آموزان در محل اقامت بزرگ، فضای گسترده فضای انعطاف پذیر، و امکانات غذا و ناهار خوری مناسب برای طیف وسیعی از نیازهای دانش آموزان هست. "در طول این فرآیند، نلسون یادآور می شود، دانش آموزان عمیقا مشغول و در مورد نیازها و انتظارات برای محل اقامت جدید "ورود آنها در تمام سطوح – از اصول معماری به طراحی ساختمان – بسیار مهم بوده هست؛ زیرا آنها بهترین درک از آنچه در جوامع موجود انجام می دهند و این ویژگی ها به همراهعث افزایش تجربه دانش آموزان می شود"

طبق گفته مایکل مالتزن از معماری مایکل مالتزن (معماران ارشد در این پروژه)، طرح طراحی پروژه خیابه همراهن وصار شامل گفتگوهای مثبت و پر جنب و جوش بود و این گروه را قادر می ساخت تا به همراه ارائه و آزمایش مفاهیم مختلف، تعادل را دنبه همراهل کند.

"به عنوان مثال، ما از طول سایت به مزیت واقعی هستفاده کردیم." او توضیح می دهد، "داخل و بیرون. این طرح به ایجاد فعالیت های اجتماعی و واقعی در سراسر طول کمک خواهد کرد. »مالتزن همچنین مدرس بخش معماری MIT هست.

طراحی که هدایت و فعال می کند

ورودی اصلی ساختمان در طبقه اول قرار دارد و به همراه یک دیوار آبی در حال افزایش هست. این دیوار تزئین شده توسط محوطه سازی بتن و آجر که بیشترین رنگ را خنثی می کند، در نظر گرفته شده هست تا چشم را جذب و همگرایی اجتماعی را تشویق کند.

در داخل، رنگ آبی ادامه خواهد داد تا راه خود را از طریق ساختمان، موضوع را برجسته مسیرهایی که مردم به عنوان آنها حرکت می کند هستفاده می شود. اتاق های دانشجویی در خوشه هایی قرار می گیرند که اتاق های یک نفره و دو نفره به همراه فضاهای عمومی مشترک و یک آپارتمان GRT را ترکیب می کنند. طراحی ساختمان در بخشی از مسیر "مسیرهای بحرانی" هست که دانشجویان برای رسیدن به اتاق خود در میان این خوشه ها انجام می دهند. در عین حال، طراحی همچنین تشویق تعامل در میان خوشه های مختلف را آسان می کند برای یکی برای ارتبه همراهط به همراه دیگران از طریق پله های خوب و جمع آوری امتیاز.

در طبقه همکف، محل اقامت در این هتل ۲۲۵ طبقه مسکونی برای ناهارخوری ارائه شده هست که برای اعضای جامعه به همراهز هست و شامل یک آشپزخانه هست که دانش آموزان نیز ممکن هست برای خود آشپزی کنند. طبقه همکف نیز یک خیابه همراهن فضایی از فضاهای مشترک مانند سالن مطالعه، یک حیاط خصوصی و یک فضای مجازی را در اختیار عموم قرار می دهد.

طراحی طبقه پایین دارای عناصر متنوعی هست که برای تقویت مشارکت اجتماعی طراحی شده اند. در ورودی، یک حیاط به همراه درختان و یک ساحل سایه دار ساکنان و اعضای جامعه هستقبه همراهل می کند. بخش عمده ای از فضای داخلی زمین، از دیوارهای شیشه ای و روبه همراهن های لعاب، قابل مشاهده و یا جزئی می شود. حتی حیاط خصوصی حسی از اتصال به خیابه همراهن را از طریق دیوارهای غرق شده سبز نشان می دهد.

پایداری: به همراه هدف به همراهلا

همانطور که حاکمیت طرح های MIT و طرح های ساخت و ساز هست، تیم پروژه تصمیمات پایدار را در هر سطح در نظر گرفت و اولویت بندی کرد. به همراه هستفاده از گواهی LEED Gold به عنوان هدف، طراحی ساختمان شامل طیف وسیعی از هستراتژی های به همراهزاریابی هست که در حال حاضر هستاندارد در MIT، از جمله سیستم های گرمایش و خنک کننده به همراه کارایی به همراهلا، لوازم روشنایی و لوازم و مدیریت آب آشامیدنی هست. طراحی همچنین به اهداف پایداری MIT به همراه ایجاد بیش از ۲۷۵ فضای پارکینگ دوچرخه جدید برای ساکنان ساختمان جدید پاسخ می دهد.

اما برای انجام یک قدم بیشتر، تیم پروژه Vassar Street، تکنیک های ساخت و ساز پایدار را که بر پایه هستاندارد Passive House هست و بر بهره وری انرژی ساختمان ها متمرکز هست، به کار می گیرد. به عنوان مثال، تیم انتظار دارد که اکثریت بیرونی ساختمان به همراه هستفاده از یک سیستم بیرونی پوشیده شده، که در آن پانل ها پیش ساخته شده و در کارخانه قبل از نصب، به همراهزرسی می شوند، ساخته می شود. اثرات این تکنیک شامل کاهش انرژی مورد نیاز برای گرم کردن یا خنک سازی ساختمان، بر اساس پانل های بیرونی هست که اجازه می دهد نفوذ هوا بسیار کم به همراهشد و پل های حرارتی را کاهش دهد.

این فرآیند ساخت و ساز ممکن هست به سالن محل اقامت کمک کند تا به عنوان یک مورد آزمون برای MIT به عنوان گزینه های پایدار برای پروژه های ساختمانی دیگر پردیس در نظر گرفته شود.

"به همراه هستفاده از این پروژه، MIT همچنان در یک تجربه زندگی پر جنب و جوش زندگی برای دانشجویان کارشناسی ارشد سرمایه گذاری ادامه می دهد"، ریچارد Amster، مدیر ساخت و ساز دانشگاه. "این ساختمان فرصتی را برای افزایش زندگی دانشگاهی، نه تنها به عنوان یک مرکز جدید و پایدار ارائه می دهد، بلکه به عنوان یک ساختمان که ما را قادر می سازد تا به به همراهزسازی سهام موجود در خانه ما ادامه دهد."

خدمت به جامعه آن

همانطور که توسط تیم طراحی مشترک آن تصور می شود، اقامتگاه خیابه همراهن وصار در بسیاری از موارد دیگر نیز به MIT خدمت خواهد کرد.

این به عنوان به همراهزتابی از شخصیت و تاریخ محله، از دیوارهای شمالی الهام گرفته از صنعت خود که مقیاس و به همراهفت راه آهن را به حیاط های جنوبی خود و فضاهای سبز که مسیرهای همسایگی را به آن متصل می کند، داخلی. این موسسه به طور گسترده ای به همراه فضای جدید جمع آوری اجتماع در انتهای غربی، نیمکت های جدید و روشنایی در کنار خیابه همراهن وستر، و یک مرکز غذاخوری جدید هستقبه همراهل می کند. مهمتر از همه، آن را به ساکنان خود به همراه ارائه فضاهای دانشجویی حیاتی نزدیک به مرکز دانشگاه – فضاهای طراحی شده برای تقویت هم افزایی و ساخت جامعه کمک خواهد کرد.

"مایکل مالتزن" توضیح می دهد "من امیدوارم ساختمان یک بخش جدایی ناپذیر به همراهشد [of students’ lives]". "سپس من فکر می کنم که این ساختمان معماری را در بهترین حالت انجام می دهد، که یک آرماتور سازنده، حمایتی و تحریک آمیز برای زندگی واقعی ترین راه واقعی هست."

فعالیت های ساخت و ساز در حال حاضر

فعالیت های ساخت و ساز در سایت خیابه همراهن ورسر تا به امروز شامل فعالیت های فعال سازی سایت مانند ایجاد امکانات لازم برای اقامت جدید شده هست. گام بعدی – تخریب گاراژ غرب – انتظار می رود که در ماه جاری آغاز شود و تا ماه آوریل تکمیل شود. در آن زمان، ساخت بنیاد محل اقامت آغاز خواهد شد، از جمله نصب شمع های بتونی پیش ساخته. انتظار میرود ساخت این محل اقامت در این سقوط آغاز شود.

در طول ساخت و ساز، نرده های ایمنی سایت را در امتداد محیط آن قرار می دهد و جاده های عابر پیاده جدید، مسیر پیاده روی را به سمت جنوب خیابه همراهن واسار در طول محل ساخت و ساز هدایت می کند. علاوه بر این، یک خط جدید دوچرخه سواری در امتداد سمت غربی طرف خیابه همراهن وصار ایجاد خواهد شد (که توسط دوچرخه و وسایل نقلیه به اشتراک گذاشته شود). مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری شرق در سمت میدان وصار ورزشی بدون تغییر به همراهقی خواهد ماند. ترافیک دو طرفه در کنار خیابه همراهن واسار نگهداری خواهد شد، به همراه جزئیات ترافیکی در محل مورد نیاز برای اطمینان از امنیت و دسترسی.

تیم پروژه در حال برنامه ریزی مجموعه ای از ارتبه همراهطات برای حفظ جامعه در حلقه در طول روند ساخت و ساز هست. تیم علاوه بر اعلان هایی که از طریق ایمیل ارسال و ارسال می شوند، جلسات اطلاعاتی را به همراه نکات سایت در نقاط عطف اصلی در طول مسیر انجام می دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه ساخت و ساز، لطفا به همراه مدیر پروژه ارشد TJ Fanning تماس بگیرید. به روز رسانی های آنلاین نیز در صفحه به روز رسانی ساخت و ساز در وب سایت Department of Facilities موجود هست. اعضای جامعه می توانند به اطلاعیه های ایمیل مربوط به فعالیت های ساخت و ساز در صفحه به روز رسانی نیز اضافه شوند.

admin بدون نظر ادامه مطلب

        مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری هستان ایلام تأکید کرد که امسال هستان ایلام به همراه تمام امکانات موجود در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران به منظور معرفی توانمندی ها و ظرفیت های گردشگری هستان حضور داشته هست.
    

        
             معرفی ظرفیتهای هستان ایلام در یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران

        

 

به گزارش قاهره، به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری ایلام، عبدالمالک شنبهزاده مدیرکل میراثفرهنگی این هستان امروز ۳ بهمن ۹۶ به همراه اعلام این خبر اظهار: "این سال هستان ایلام به همراه تمام امکانات موجود در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران بهمنظور معرفی توانمندی ها و ظرفیت های گردشگری هستان حضور داشت. »

شنبهزاده به همراه بیان اینکه در این نمایشگاه چهارروزه از دستاوردهای هستان ایلام به نمایش گذاشته شده در حوزه های مختلف اعلام شده هست: «اثر تاریخی و گردشگری هستان ایلام در نمایش تصویری در ۱۱th نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در تهران معرفی و نمایش داده می شود. »

او گفت: «هستان ایلام به همراه معرفی و نمایش صنعت صنایع دستی هستان، سوغات و خوراکی، فرصت های سرمایه گذاری، حوزه گردشگری، دمنوشهای ویژه هستان، نمایشگاه های مربوط به معرفی و فروش هتل های هستان و دفاتر مسافرتی و گردشگری در این نمایشگاه حضور کرد. »

شنبهزاده ادامه داد: «نمایشگاه هستان ایلام در سالن ۳۸ نمایشگاه برگزار شد.»

    

admin بدون نظر ادامه مطلب

هنگامی که به پردازش قدرت می رسد، مغز انسان نمی تواند ضرب و شتم شود.

درون جسد کوچک و کوچک، در حدود ۱۰۰ میلیارد نورون قرار دارد. در هر لحظه ای، یک نورون تنها می تواند دستورالعمل ها را به هزاران نورون دیگر از طریق سیناپس ها ارسال کند – فضاهای بین نورون ها، که در آن انتقال دهنده های عصبی مبه همراهدله می شوند. بیش از ۱۰۰ تریلیون سیناپس وجود دارد که سیگنالینگ نورون در مغز را تقویت می کند، در حالی که برخی از اتصالات را در حالی که دیگران را هرس می کند، در فرایندی که به همراهعث می شود مغز به رسمیت شناختن الگوهای، به یاد آوردن واقعیت ها و انجام کارهای یادگیری دیگر در سرعت های رعد و برق کمک کند، وجود دارد

محققان در زمینه در حال ظهور "محاسبه همراهت نورومورفیک" تلاش کردند تا تراشه های کامپیوتری را که مانند مغز انسان کار می کنند طراحی کنند. به جای انجام محاسبه همراهت بر اساس به همراهینری، سیگنال روشن / خاموش مانند تراشه های دیجیتال امروز، عناصری از "مغز روی یک تراشه" به طور یکنواخت کار می کنند و یک شیب سیگنال یا "وزنه" نورون هایی که به شیوه های مختلف فعال می شوند بسته به نوع و تعداد یون هایی که در سیناپس جریان دارند.

به این ترتیب، تراشه های نئومورفیک کوچک، مانند مغز، می تواند میلیون ها جریان از محاسبه همراهت موازی را که در حال حاضر تنها به همراه به همراهنک های بزرگ سوپر کامپیوترها امکان پذیر هست، پردازش کند. اما یکی از مهمترین دستاورد ها در راه به چنین هوش مصنوعی قابل حمل، سیناپس عصبی بوده هست، که به ویژه در به همراهزیابی سختافزاری مشکل هست.

اکنون مهندسین MIT یک سیناپس مصنوعی را طراحی کرده اند تا بتوانند دقیقا قدرت جریان الکتریسیته را که در آن جریان دارد، کنترل کنند، شبیه یون های جریان بین نورون ها هست. این تیم یک تراشه کوچک به همراه سیناپس مصنوعی ساخته هست که از ژرمانیوم سیلیکون ساخته شده هست. در شبیه سازی ها، محققان دریافتند که تراشه و سیناپس آن می توانند برای تشخیص نمونه های دست خط به همراه ۹۵٪ دقت هستفاده شوند.

طراحی، امروزه در مجله Nature Materials منتشر شده هست، گام مهمی در جهت ساختن تراشه های نورومورفیک قابل حمل و کم قدرت برای هستفاده در تشخیص الگو و سایر وظایف یادگیری هست.

این تحقیق توسط جیهوان کیم، مدرس کارشناسی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و مواد و مهندسی، و یکی از محققان اصلی آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک و آزمایشگاههای فناوری مایکروسیستم در سال ۱۹۴۷ بود. همکارانش Shinhyun Choi (نویسنده اول)، اسکات تان (نخستین نویسنده)، Zefan Li، Yunjo Kim، Chanyeol Choi و Hanwool Yeon از MIT همراه به همراه Pai-Yu Chen و Shimeng Yu از دانشگاه ایالتی آریزونا هست.

مسیرهای بسیار زیادی

اغلب طرح های تراشه های نروورفیک تلاش می کنند تا اتصال سیناپسی بین نورون ها را به همراه هستفاده از دو لایه هدایت شده جدا شده توسط یک «رسانه سوئیچینگ» یا فضای سیناپس مانند تقلید کنند. هنگامی که یک ولتاژ اعمال می شود، یون ها به همراهید در محیط سوئیچینگ حرکت کنند تا رشته های رسانا ایجاد شود، به همان شکلی که "وزن" یک سیناپس تغییر می کند.

اما کنترل جريان يون ها در طرح هاي موجود دشوار هست. کیم می گوید این به این دلیل هست که اکثر رسانه های سوئیچ، ساخته شده از مواد غیر آهنی، مسیرهای نامحدودی را ممکن می سازند که طی آن یون ها می توانند سفر کنند – کمی شبیه Pachinko، یک به همراهزی مکانیکی به همراهزی که توپ های فولادی کوچک را از طریق یک سری پین ها و اهرم ها توپ را خارج از دستگاه هدایت کنید یا هدایت کنید.

مانند Pachinko، رسانه های جاری موجود حاوی مسیرهای متعدد هست که پیش بینی جایی که یون ها آن را انجام می دهند دشوار هست. کیم می گوید که می تواند عدم انطبه همراهق ناخوهسته در عملکرد سیناپس ایجاد کند.

"هنگامی که تعدادی ولتاژ برای نشان دادن بعضی از داده ها به همراه نورون های مصنوعی خود اعمال می کنید، به همراهید پاک کنید و بتوانید آن را به همراه همان روش مشابه دوبه همراهره بنویسید". "اما در یک جامد بی نظیر، وقتی مجددا نوشتید، یونها به جهات مختلف می روند، زیرا نقص زیادی وجود دارد. این جریان در حال تغییر هست و کنترل آن سخت هست. این بزرگترین مشکل – عدم انطبه همراهق سیناپس مصنوعی هست. "

ناپیوستگی کامل

به جای هستفاده از مواد غیر آلی به عنوان یک سیناپس مصنوعی، کیم و همکارانش به سیلیکون تک کریستالی نگاه کردند، یک ماده هدایت کننده بدون نقص ساخته شده از اتم ها در منظر منظم مرتب شده هست. این تیم به دنبه همراهل ایجاد یک نقص خطی دقیق، یک بعدی، یا جابجایی از طریق سیلیکن، از طریق آن یون ها می توانند به طور قابل پیش بینی جریان یابد.

برای انجام این کار، محققان به همراه یک ویفر سیلیکون، به همراه رزولوشن میکروسکوپی، یک الگوی سیم مرغ شروع به کار کردند. سپس الگوی مشابه ژرمانیوم سیلیکون – که معمولا در ترانزیستورها نیز هستفاده می شود – در به همراهلای ویفر سیلیکون رشد یافت. شبکه سیلیکون ژرمانیوم کمی بزرگتر از سیلیکون هست، و کیم متوجه شد که این دو مواد کاملا متناقض می تواند یک جابجایی مانند قیفی ایجاد کند، ایجاد یک مسیر واحد که از طریق آن یون ها می توانند جریان پیدا کنند.

محققان ساخت یک تراشه نئومورفیک شامل سیناپس مصنوعی ساخته شده از سیلیکون ژرمانیوم، هر سیناپس حدود ۲۵ نانومتر را در بر گرفت. آنها ولتاژ را به هر سیناپس اعمال کردند و دریافتند که تمام سیناپس ها، جریان یا جریان یون ها را به همراه تقریبه همراه ۴ درصد تغییر بین سیناپس ها نشان می دهد – عملکرد بسیار مشابه تر نسبت به سیناپس ساخته شده از مواد غیر آلی

آنها همچنین تک سیناپس را بر روی آزمایشهای متعدد آزمایش کردند و به همراه هستفاده از همان ولتاژ بیش از ۷۰۰ سیکل، سیناپس نشان داد که جریان یکسان به همراه تغییرات ۱ درصد از چرخه تا چرخه

"کیم می گوید:" این یک وسیله ی بسیار رایج هست که می توانیم به آن دست یابیم، که کلیدی برای نشان دادن شبکه های عصبی مصنوعی هست ".

نوشتن، به رسمیت شناخته شده

به عنوان یک آزمایش نهایی، تیم کیم در مورد نحوه عملکرد دستگاه خود در صورت انجام وظایف واقعی یادگیری، به طور خاص، تشخیص نمونه های دست خط را بررسی کرد که محققان آن را اولین آزمایش عملی برای تراشه های نئومورفیک می دانند. چنین تراشه ها شامل "نورون های ورودی / پنهان / خروجی" هستند که هر کدام به "نورون های" دیگر توسط سیناپس های مصنوعی مبتنی بر رشته متصل می شوند.

دانشمندان معتقدند که چنین مجموعه ای از شبکه های عصبی را می توان به «یادگیری» تبدیل کرد. برای مثال، هنگامی که یک ورودی که یک دست خط ۱ هست، به همراه یک خروجی که آن را ۱، برچسب گذاری می کند، توسط نورون های ورودی و وزن از سیناپس مصنوعی. هنگامی که نمونه های بیشتری از دست نویس های '۱s' به یک تراشه تغذیه می شوند، همان نورون های خروجی ممکن هست فعال شوند، زمانی که آنها ویژگی های مشابه را بین نمونه های مختلف از یک حرف مشابه می دانند، بنابراین "یادگیری" به شیوه ای مشابه آنچه که مغز انجام می دهد.

کیم و همکارانش یک شبیه سازی کامپیوتری از یک شبکه عصبی مصنوعی که شامل سه ورقه لایه های عصبی هست که از طریق دو لایه سیناپس مصنوعی متصل شده اند، خواصی را که بر مبنای اندازه گیری های تراشه واقعی آنها ساخته شده هست، اجرا کرد. آنها به شبیه سازی خود ده ها هزار نمونه از مجموعه داده های تشخیص دست نویس که معمولا توسط طراحان نورمورفیک هستفاده می شود، تغذیه می شوند و دریافتند که سخت افزار شبکه عصبی آنها ۹۵ درصد نمونه های دستی را در مقایسه به همراه ۹۷ درصد دقت الگوریتم های نرم افزاری موجود به رسمیت می شناسد.

این تیم در حال ساخت یک تراشه کاری جدید هست که می تواند وظایف شناسایی دست خط را انجام دهد، نه در شبیه سازی، بلکه در حقیقت. کیم می گوید طراحی مصنوعی مصنوعی تیم، دستگاه های عصبی قابل حمل بسیار کوچکتر را فراهم می کند که می توانند محاسبه همراهت پیچیده ای را انجام دهند که در حال حاضر تنها به همراه سوپر کامپوتر های بزرگ امکان پذیر هست.

"کیم می گوید:" در نهایت ما می خواهیم یک تراشه بزرگ به عنوان یک ناخن برای جایگزینی یک سوپر کامپیوتر بزرگ ". "این یک سنگ پله ای برای تولید سخت افزار مصنوعی به همراهز می کند."

این تحقیق بخشی از بنیاد ملی علوم حمایت شد

admin بدون نظر ادامه مطلب

        در روز اول یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران گلستان ها به ارائه و معرفی ظرفیت های منحصربهفرد گردشگری نگارستان ایران پرداختند.
    

        
             ارائه و معرفی ظرفیت های منحصر بهفرد گردشگری نگارستان ایران در اولین روز نمایشگاه تهران

        

 

گفت: «ظرفیت های منحصربهفرد گردشگری هستان گلستان فرصتی عالی برای تحقق پایدار اشتغال در این هستان هست».

به گزارش شبکه سراسری، به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان گلستان، رحمان فرمانی معاون گردشگری این ادارهکل امروز سه شنبه ۳ بهمن ۹۶ در این خصوص گفت:

او افزود: «در همین رهستا این ادارهکل به همراه حضور در نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته تهران به معرفی و ارائه ۲ هزار ورق دوزبه همراهنه (فارسی و انگلیسی) از جاذبههای گردشگری هستان، ۲ هزار پاسپورت از جاذبه های فرهنگی، تاریخی و گردشگری گلستان ، ۳ هزار برگه از معرفی جاذبه های بکر و دیدنی هستان، ۱۰۰۰ عکس از حوادث گردشگری هستان و تعداد ۴۰۰ سیدی از کلیه های ظرفیت های گردشگری و کلیپ های موسیقی مختلف اقلیت های مختلف ایران در زمین های فرهنگ های مذهبی گلستان "

معاون گردشگری هستان گلستان در پایان خاطر نشان کرد: «نمایشگاه بینالمللی گردشگری در تهران فرصت بسیار خوبی برای معرفی هر چه بهتر ظرفیت ها و پتانسیل های هستان در زمینه های مختلف هست و امیدواریم از این فرصت به خوبی هستفاده کنیم.»

در غرفه هستان گلستان گروه موسیقی نوای ترکمن گلستان و رشته ای روتای هدف گردشگری زیارت توسط هنرمندان پیشکسوت گلستانی به صورت زنده اجرا می شود.

    

admin بدون نظر ادامه مطلب

نوع به همراهتری که ابتدا تقریبه همراه پنج دهه پیش اختراع شد، به لطف یافته های جدید توسط محققان MIT، . به همراهتری بر اساس الکترودهای ساخته شده از کلرید سدیم و نیکل و هستفاده از یک نوع جدید از غشاء مش فلزی می تواند برای نصب در مقیاس شبکه ای هستفاده شود تا منابع قدرت متناوب مانند به همراهد و خورشید بتوانند برق قابل اعتماد را از طریق برق دریافت کنند.

یافته ها امروزه در مجله Nature Energy ، توسط یک تیم تحت هدایت پروفسور MIT دونالد سادوی، پس از مداخله Huayi یین و بریچ چانگ، و چهار نفر دیگر، گزارش شده هست.

به همراه وجودی که شیمی پایه به همراهتری که براساس مواد الکترود سدیم مایع هستفاده می شود، در ابتدا در سال ۱۹۶۸ توصیف شد، اما این مفهوم به دلیل یک معضل قابل توجه، به عنوان یک رویکرد عملی به نظر نمی رسید: هستفاده از یک غشاء نازک به اجزای مذاب خود را جدا کرده و تنها مواد شناخته شده به همراه خواص مورد نیاز برای آن غشا، سرامیک شکننده و شکننده هست. این غشاهای نازک کاغذ به همراهعث شد که به همراهتری ها به راحتی در شرایط عملیاتی دنیای واقعی آسیب ببینند، لذا به غیر از چندین کاربرد تخصصی صنعتی، سیستم تاکنون به طور گسترده ای اجرا نشده هست.

اما Sadoway و تیم او روش متفاوتی را در پیش گرفتند و متوجه شدند که کارکرد این غشا میتواند به وسیله یک مش فلزی مخصوصا پوشش داده شده، یک ماده بسیار قوی تر و انعطاف پذیرتر به همراهشد که بتواند به سختی هستفاده در صنعت صنعتی تبدیل شود. سیستم های ذخیره سازی مقیاس.

"من این موفقیت را در نظر دارم،" Sadoway می گوید، زیرا برای اولین به همراهر در پنج دهه، این نوع به همراهتری – که مزایای آن عبه همراهرتند از ارزان، مواد خام فراوان، ویژگی های عملیاتی بسیار امن و توانایی از طریق بسیاری از اتهام – چرخه تخلیه بدون تخریب – در نهایت می تواند عملی شود.

در حالی که بعضی از شرکت ها برای هستفاده های تخصصی از به همراهتری های مایع به همراهقی مانده اند، "هزینه های به همراهلا به علت شکنندگی غشای سرامیک حفظ شده هست." Sadoway، جان پروفسون الیوت پروفسور شیمی مواد. "هیچکس واقعا قادر به انجام این کار نیست"، از جمله GE، که تقریبه همراه ۱۰ سال کار در این فن آوری را قبل از رها کردن پروژه انجام داد.

همانطور که Sadoway و تیم او گزینه های گوناگونی برای اجزای مختلف در یک به همراهتری ریخته گری فلز را بررسی کردند، از نتایج یکی از آزمایش های خود به همراه هستفاده از ترکیبه همراهت سرب شگفت زده شدند. او گفت: "ما سلول را به همراهز کردیم و قطره ها را پیدا کردیم" در داخل محفظه آزمایش، که "به همراهید قطره ای از سرب مذاب شود". اما به جای عمل به عنوان یک غشا، به عنوان انتظار می رود، مواد ترکیبی "به عنوان یک الکترود عمل می کنند"، فعالانه در واکنش الکتروشیمیایی به همراهتری شرکت می کنند.

"این واقعا چشمان ما را به فناوری کاملا متفاوت به همراهز کرد." غشا نقش خود را انجام داده هست – به طور انتخابی اجازه می دهد تا برخی از مولکول ها از طریق مسدود کردن دیگران عبور کنند، به طور کاملا متفاوت به همراه هستفاده از خواص الکتریکی خود به جای مرتب سازی مکانیکی معمول بر اساس اندازه منافذ مواد.

در نهایت، پس از آزمایش ترکیبه همراهت مختلف، تیم متوجه شد که یک مش فولادی معمولی به همراه یک محلول از نیترید تیتانیوم پوشش می تواند تمام کارکردهای غشاهای سرامیکی که قبلا هستفاده شده هست، اما بدون شکنندگی و شکنندگی انجام شود. این نتایج می تواند یک خانواده کامل از مواد ارزان و به همراهدوام را برای به همراهتری های قابل شارژ در مقیاس بزرگ فراهم آورد.

هستفاده از نوع جدید غشاء را می توان به انواع گسترده ای از سیم کشی به همراهتری الکترود اعمال کرد، و راه های جدیدی را برای طراحی به همراهتری به همراهز می کند. او می گوید: "این واقعیت که شما می توانید یک نوع به همراهتری سدیم-سولفور یا یک نوع به همراهتری سدیم / نیکل کلرید ایجاد کنید بدون هستفاده از سرامیک شکننده و شکننده – که همه چیز را تغییر می دهد"

این کار می تواند به همراهتری های ارزان قیمت را به اندازه کافی به اندازه کافی برای تولید منابع متناوب و تجدید پذیر برای ذخیره سازی در مقیاس شبکه منجر شود، و همانگونه که می توان از فناوری های دیگری نیز هستفاده کرد، مانند بعضی از انواع تولید فلز، Sadoway می گوید.

Sadoway هشدار می دهد که چنین به همراهتری ها برای برخی از کاربردهای عمده مانند اتومبیل ها و تلفن ها مناسب نخواهد بود. نقطه قوت آنها در تاسیسات ثابت و ثابت هست که در آن هزینه ها بسیار مهم هستند اما اندازه و وزن آن ها مانند مقادیر به همراهر در مقیاس کاربری نیست. در این برنامه ها، تکنولوژی به همراهتری ارزان قیمت می تواند به طور به همراهلقوه درصد بسیار بیشتری از منابع انرژی تجدیدپذیر متناوب را برای جایگزینی به همراهرهای ابتدایی، منابع همیشه در دسترس، که در حال حاضر تحت تأثیر سوخت های فسیلی قرار می گیرد، فعال کند.

تیم پژوهشی شامل فی چن، دانشمند به همراهزدید از دانشگاه تکنولوژی ووهان بود. Nobuyuki Tanaka، دانشمند به همراهزدید از آژانس انرژی اتمی ژاپن؛ Takanari Ouchi محقق پژوهشی MIT؛ و Huayi Yin، Brice Chung و جی زائو پس از مداخله. این کار توسط شرکت فرانسوی Total S.A پشتیبه همراهنی شد

admin بدون نظر ادامه مطلب

    
    

        به همراه حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی در نمایشگاه گردشگری تهران انجام شد
    

    

        به همراه حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سامانه نخستین جشنواره عکس های تاریخی ایران به نمایش گذاشته شد.
    

    

        
             رونمایی از سامانه اولین جشنواره ملی عکس بقایای تاریخ ایران

        

 

به گزارش خبرنگار کافه سرچ، علیاصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری امروز سه شنبه ۳ بهمن ۹۶ در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته به همراه حضور در نمایشگاه صندوق احیا از سامانه اولین فستیوال عکس های ساختمان ها تاریخی رونمایی کرد.

این سامانه از امروز تا ۲۹ فروردین در دسترس همگان قرار دارد و علاقه مندان می توانند عکس های خود را از سمعده های تاریخی بر روی این سامانه به همراهرگذاری کنند. آثار ارسال شده به این جشنواره در هفته اول اردیبهشت داوری می شود و در هفته پایانی اردیبهشت همزمان به همراه هفته میراث فرهنگی ۱۰۰ اثر به عنوان برگزیده معرفی خواهند شد.

مراسم رونمایی از این سامانه به همراه حضور محمد محبخدایی معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی، پرهام جانشین رئیس صندوق احیا و بهره برداری از بناهای فرهنگی و تاریخی، قدرت ابراهیمی مدیرکل حوزه رئیس سازمان میراث فرهنگی، روح الله مهدینژاد رئیس مرکز روابطعمومی سازمان میراثفرهنگی و عضو شورای سیهستگذاری این جشنواره و سیدامین صانعی دبیر این جشنواره برگزار شد.

    

     
    
    

        تعداد مشاهده اخبه همراهر: (۳۱۱)
    

    
    

        گروه خبر: گردشگری
    

    
    
    

        کد کد: ۱۳۰۸۳۱
    

    
    
    

    
    

        

            

                    
  •      رونمایی از سامانه نخستین جشنواره ملی عکس رویا تاریخی ایران

     
    
    

admin بدون نظر ادامه مطلب

به همراه هستفاده از میلیاردها دستگاه GPS که امروزه هستفاده می شوند، مردم شروع به اعتراف می کنند که خدمات در دستگاه های دستی خود، آگاه به همراهشید.

اما GPS به خوبی در داخل خانه کار نمی کند و به اندازه کافی برای چندین برنامه کاربردی به همراهلقوه مفید مانند مکان یابی تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها یا پالت های کالا در انبه همراهرها یا کمک به پاسخ گیرندگان اضطراری به مکان های ساختمان های نا آشنا کمک نمی کند.

هستاد هواشناسي و فضانوردي معاون برنده، دهه اخير به بررسي نظريه و عمل هستفاده از سيگنال هاي بي سيم براي اندازه گيري مکان اشاره کرده هست. در سال ۲۰۱۰، گروه او یک سری مقالات را منتشر کرد که حاوی محدودیت های اساسی در دقت سیستم ها بود، که مکان های فرستنده های بی سیم را براساس ویژگی های سیگنال هایشان، مانند قدرت، زاویه ورود و زمان پرواز، به دست می آورد.

در شماره فوریه مجله IEEE Transactions on Theory of Information ، پیروزی و دو همکار – Wenhan Dai، یکی از فارغ التحصیلان MIT در هوافضا و فضانوردی، و یوان شن، هستادیار مهندسی الکترونیک در دانشگاه Tsinghua، که کار فارغ التحصیل خود را در MIT انجام داد – بر روی آن نتایج گسترش یافته هست.

اولا، آنها نشان می دهند که چگونه پارامترهای سیستم محلی سازی بی سیم مانند قدرت، پهنای به همراهند و مدت زمان انتقال آن تغییر می کند، محدودیت های اساسی در دقت آن را تغییر می دهد. این، به نوبه خود، اجازه می دهد تا آنها را به تعیین پیکربندی سیستم که نتیجه دقیق ترین محل محل را تعیین می کند. آنها همچنین الگوریتم های محلی سازی را ارائه می دهند که می توانند به این محدودیت ها در حالات دنیای واقعی نزدیک شوند.

"Win می گوید:" ما در حال ایجاد یک نظریه برای تعیین محدودیت های اساسی هستنتاج مکان در مجموعه های مختلف محدودیت ها هستیم. " به عبه همراهرت دیگر، بهترین کاری که می توان به همراه منابع داده شده انجام داد، چیست؟ بر پایه این نظریه، ما الگوریتم هایی را دنبه همراهل می کنیم که به این محدودیت ها نزدیک می شوند و سپس ما به آزمایش می رویم. این واقعیت که ما هدف آزمایش را به دست می آوریم بدین معنهست که الگوریتم ها به همراهید تا حد ممکن کارآمد به همراهشند. "

تفکر هندسی

رویکرد نظری محققان بر این فرض هست که شبکه محلی سازی متشکل از گره هایی به همراه موقعیت های شناخته شده هست که به عنوان "لنگرها" نامیده می شوند و گره هایی به همراه موقعیت های ناشناخته که "عوامل" نامیده می شوند. نقاط دسترسی Wi-Fi از طریق یک ساختمان اداری ، به عنوان مثال، می تواند به عنوان لنگر خدمت کند. گوشی های هوشمند که سعی در تعیین موقعیتشان نسبت به لنگر دارند، به عنوان عامل ها محسوب می شوند.

در چارچوب نظری، هدف چیزی هست که محققان "اولویت بندی گره" می نامند – یعنی تعیین اینکه چه لنگرهای موجود به همراهید به همراه چه قدرت و به همراه چه میزان فرکانس ها و مدت سیگنال، برای دستیابی به تعادل بین دقت محلی سازی و مصرف منابع سیستم. یک راه حل که اندازه گیری دقیق دقیق را به همراه اجازه دادن به لنگر به انفجار بسیار بلند و طولانی انجام داد که هیچ گونه ارتبه همراهط دیگر در شبکه امکان پذیر نبود، به عنوان مثال، مطلوب نیست.

تحلیلی نظری محققان نشان می دهد که توانایی تنظیم پارامترهای سیستم می تواند به طور مرتب خطای محلی سازی را ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

کلید مقاله جدید تفسیر هندسی مشکل انتخاب و پیکربندی لنگر هست. متریک که محققان برای ارزیابی صحت نتیجه گیری های مکان هستفاده می کنند به سه ویژگی متفاوت اطلاعات مکان هستخراج شده از سیگنال های بی سیم بستگی دارد. به همین ترتیب، یک فضای ریاضی سه بعدی را تعیین می کند که به شکل گلوله ای شکل می گیرد.

تنظیمات احتمالی همه لنگرها در شبکه همچنین یک فضای ریاضی را تعریف می کنند که معمولا بزرگتر هست. اگر شبکه دارای ۲۰ لنگر به همراهشد، تنظیمات مربوطه یک فضای ۲۰ بعدی را تعیین می کند. اما Win، Dai و Shen، راهی برای تبدیل فضای به همراه ابعاد به یک ابعاد سه بعدی پیدا کرد: یک پلی یگونی که تمام پیکربندی های لنگر ممکن را نشان می دهد که دارای محدودیت های خاصی از منابع هستند. انتقال هر دو مجموعه داده به یک فضای سه بعدی یکسان، محاسبه راه حل مشکل اولویت بندی گره بسیار ساده تر و سریع تر هست.

مشکل پیدا کردن گلوله هست – نمایشی از ماتریس خطای محلی سازی – که در یک نقطه دقیق چند ضلعی متقاطع هست. این نقطه نشان دهنده پیکربندی شبکه هست که دقیق ترین نتیجه گیری موقعیت مکانی را ارائه می دهد. اگر گلوله و چندضلعی به هیچ وجه تقاطع نکنند، اندازه گیری خطا غیرقابل دستیابی هست. اگر آنها همپوشانی داشته به همراهشند، اندازه گیری خطا به همان اندازه کم نیست. هنگامی که نقطه تقاطع شناسایی شده هست، می توان آن را به فضای به همراه ابعاد به همراهلاتر به همراهزگرداند، جایی که آن را نشان دهنده تنظیمات خاص لنگر هست.

نزدیک به اندازه کافی

این روش مخصوصا موثر هست اگر محدودیت منابع شبکه – از لحاظ قدرت انتقال، پهنای به همراهند و مدت زمان – به عنوان یک مقدار تجمعی واحد مورد توجه قرار گیرد. در این حالت، یافتن نقطه تقاطع بین چند وجهی و گلوله، عملیات محاسبه همراهتی هست.

در شرایط دنیای واقعی، به همراه این حال، محدودیت های گره ها ممکن هست نیاز به در نظر گرفتن جداگانه داشته به همراهشند. در این صورت، شکل پلی یگ پیچیده تر می شود و یافتن نقطه ی تقاطع زمان بیشتری می برد.

برای پاسخ دادن به این سناریو، Win، Dai، و Shen نیز یک الگوریتم تقریبی برای پیکربندی شبکه به همراه دستگاه های محدود به صورت جداگانه ارائه می کنند. در مقاله، آنها توانستند نشان دهند که در حالی که الگوریتم تقریبی بسیار سریعتر هست، نتایج آن تقریبه همراه غیر قابل تشخیص از الگوریتم بهینه سازی کامل هست.

admin بدون نظر ادامه مطلب

        در دیدار مدیران کل میراثفرهنگی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه مطرح شد
    

        مدیران کل میراثفرهنگی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستان کرمانشاه در نشست بر ضرورت توسعه همکاری مشترک تأکید کردند.
    

        
             تلاش برای ثبت علائم معنوی حوزه کودکان هستان کرمانشاه / نقش کودکان در تعیین اهداف گردشگری

        

 

به گزارش مارشال به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان کرمانشاه، جلیل به همراهلایی مدیرکل میراثفرهنگی این هستان در این نشست که روز دوشنبه ۲ بهمن ماه در محل تمرین پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، اظهار داشت: "ما در چند حوزه کاری مشترک امکان همکاری و همراهی به همراه کانون دار که می تواند در برنامه های فرهنگی بسیار تاثیرگذار به همراهشد. »

او به همراه بیان اینکه یکی از مهمترین مبه همراهحث گردشگری در جهان، گردشگری کودکان هست، تصریح کرد: «در جهان بر روی این موضوع کلی تمرکز می شود که شاید آن را به عنوان اصلی ترین نقش کودکان و نوجوانان در تعیین اهداف سفر»

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنایع و گردشگری هستان کرمانشاه، دومین مساله مهم در تعامل به همراه فرهنگ پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حفظ مرجعیت ناملموس و معنوی هستان در حوزه کودک عنوان کرد و گفت: «اشعار، اسطوره ها، دهستان ها و به همراهزی های محلی و محلی ما در حوزه كودك، روستايی و عشايري جزء داراي ارزشمند معنوي ما هستند كه به همراهيد ثبت و حفاظت شوند. »

او ادامه داد: "بخشی از این فرهنگ های فرهنگی ممکن هست به دست فراموشی سپرده شود و این آمادگی را داشته به همراهشد که این موارد را به عنوان ثبت نام ملی به عنوان ناقص اسناد در زمینه کودکان معرفی کنیم"

حفاظت از تاریخ های تاریخی و معرفی آن به کودکان و نوجوانان از دیگر زمینه های همکاری دو دستگاه دانست و گفت: «معرفی این آثار به زبه همراهن کودکانه و نزدیک شدن آنها به این آثار جذب مشارکت کودکان برای حفاظت از آثار تاریخی به دنبه همراهل خواهد بود. »

او همچنین ارائه دیدگاه های دیداری میدانی کودکان از تاریخ هنر را فرصتی مناسب برای آشنایی ملایم تر کودکان به همراه این آثار عنوان.

مدیر کل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان کرمانشاه، دست سازه های محلی و محلی به ویژه ساخت عروسک های محلی را از دیگر زمینه های همکاری در بخش صنایعدستی عنوان کرد.

به همراهلاخره در خاتمه ابراز امیدواری کرد که به همراه تشکیل یک برنامه عملیاتی حداقل یک ساله بین دو دستگاه شاهد آثار ملموس این تفاهم نامه به همراهشد.

در ادامه این نشست مهناز فتاحی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستان کرمانشاه نیز به همراه بیان اینکه از مجموع ۴۰ فعالیت فرهنگی، هنری و ادبی کانون بسیاری از آنها مرتبط به همراه میراثفرهنگی هست، تصریح کرد: «ما مدرسانی هستیم که به به خوبی کودکان و نوجوانان آموزش می دهد. »

او افزود: «کانون همیشه تلاش کرد که ارتبه همراهط خود را به همراه میراثفرهنگی حفظ کند، زیرا فرزندان ما میراثفرهنگی را دوست دارند.»

فتاحی به همراه بیان اینکه در حوزه میراثفرهنگی کانون کارهایی صورت گرفته هست، هر چند که شاید کم بود، گفت: «متأسفانه تا کنون کارها به صورت جزیرهای و پراکنده بوده هست که امیدواریم بتوانیم همسو و کنار هم به صورت مونثمل همکاری های خود را دهیم. »

او به همراه تأکید براین کانون این آمادگی را دارد که همراه و همسو به همراه میراث فرهنگی فعالیت های مشترک داشته به همراهشد، اظهار داشت: «شناسایی ریشه های فرهنگی، پرنقش معرفی آثار و به همراهزسازی عروسک های محلی و … از جمله مواردی هست که می تواند زمینه های همکاری را فراهم کند. »

در این نشست مقرر شد تیمی از متخصصان دو اداره کل، ضمن مستند سازی مفاد یک تفاهم نامه، شرایط عملیاتی یک مشترک برنامه حداقل یک ساله را فراهم کند.

    

admin بدون نظر ادامه مطلب

پیش از آمدن به MIT، جف Orkin SM '07، PhD '13 یک دهه ساختمان هوش مصنوعی (AI) به همراهزی ها

در حالی که کار بر روی F.E.A.R.، یک به همراهزی تیرانداز اول شخص به همراه ترس از زنده ماندن، او AI را توسعه داد که کاراکترهای تحت کنترل کامپیوتر را طیف بی نظیری از اقدامات قرار داد. امروزه، بیش از ۱۰ سال بعد، بسیاری از علاقه مندان به به همراهزی های ویدئویی همچنان AI به همراهزی را بی نظیر، حتی به همراه هستانداردهای مدرن، در نظر می گیرند.

اما برای Orkin، توسعه به همراهزی الهام بخش جدیدی از علاقه بود. Orkin می گوید: تمرکز بزرگ این به همراهزی، گرفتن جوایز از شخصیت های دشمن برای همکاری به عنوان یک تیم و برقراری ارتبه همراهط دائمی هست. "این واقعا من را به فکر کردن در مورد،" چگونه شما ماشین آلات برای صحبت کردن مانند انسان؟ ""

پس از انتشار این به همراهزی در سال ۲۰۰۵، Orkin در آزمایشگاه رسانه ای MIT ثبت نام کرد، جایی که او هشت سال طول کشید تا این چالش را انجام دهد. در حال حاضر، از طریق راه اندازی Giant Otter Technologies، او از مهارتهای هوشمندانه AI خود برای کمک به chatbots به صورت حرفه ای برای مکالمه های انسانی فکری هستفاده می کند.

پلت فرم غول پیکر به همراه هستفاده از الگوریتم های AI و annotators های crowdsourced برای ساخت یک پایگاه داده زبه همراهن طبیعی، از پایین به به همراهلا، از فروش آرشیو شده و رونویسی پشتیبه همراهنی مشتری، هستفاده می کند. Chatbots در این پایگاه داده قوی به منظور بهتر درک و پاسخ، در زمان واقعی، به نوسانی، زوم و گاهی اوقات زبه همراهن مبهم هست.

"[The platform] از طریق روش حافظه اپیزودیک در ذهن انسان کارآمد هست: ما درک شده از تجارب گذشته در زمینه"، Orkin می گوید، مدیر عامل شرکت Giant Otter. "این پلتفرم داده های به همراهیگانی را برای درک همه چیز در زمان واقعی به کار می برد و از آن برای تهیه پیشنهادها در مورد آنچه یک ربه همراهت به همراهید بعدا بگوید، هستفاده می کند."

راه اندازی در حال حاضر پلت فرم تجارت الکترونیک و شرکت های مخابراتی، شرکت های داروسازی و دیگر شرکت های بزرگ هست. مشتریان می توانند این پلت فرم را به عنوان "مغز" برای هستفاده از chatbot غول پیکر هستفاده کنند و یا ابزار نوشتن مکالمات پلت فرم را برای هستفاده از chatbots در سیستم عامل های شخص ثالث مانند Lex آمازون یا واتسون آی بی ام هستفاده کنند. این پلت فرم، هر دو مکالمه متن و صدا را خودکار می کند.

مزایا در قالب صرفه جویی در هزینه آمده هست. شرکت های بزرگ می توانند میلیاردها دلار از فروش و خدمات پشتیبه همراهنی مشتری را صرف کنند؛ ارکین می گوید، حتی بخش کوچکی از این کار را می توان میلیون ها دلار صرفه جویی کرد. البته، مصرف کنندگان، از ربه همراهت های هوشمند تر هست که می توانند به سرعت و به آسانی مشکلات خود را حل کنند.

همکاری انسان و ماشین

در گفتگو، مردم تمایل دارند به همراه قرائن مختلف، به طور به همراهلقوه بیش از چند جمله و در دستورات مختلف کلمه، قصد مشابه را بیان کنند. Orkin می گوید، بر خلاف سایر سیستم عامل های ساخت چت، "Giant Otter" از "همکاری دستگاهی بین انسان و ماشین" هستفاده می کند: "برای شناختن تغییرات معتبر در راه بیان افکار مختلف، و انجام آن از به همراهلا به پایین از نمونه های واقعی"

الگوریتم های غول مترو، از هر ۵۰ تا ۱۰۰ رونوشت از مکالمه های فروش و پشتیبه همراهنی مشتری، تشخیص تغییرات زبه همراهن از همان قصد، مانند "چگونه می توانم به شما کمک کنم؟" و "نگرانی شما چیست" و "چگونه ممکن هست من به شما کمک می کنم؟ "اینها" حرفان "نامیده می شوند. تمام حرفرانی ها در اطراف تکه هایی از اسکریپت های تست برای افرادی که برای صحت آنلاین قضاوت می کنند، مخلوط می شوند.

یک اسکریپت برای یک تماس فروش در نظر بگیرید که فروشنده یک محصول را در حال فروش هست در حالی که چشم انداز برای تخفیف فشار می آورد. الگوریتم های بزرگ Otter یک عبه همراهرت را در یک اسکریپت به همراه یک اسکریپت مشابه مانند یک مبه همراهدله "من ممکن هست قادر به ارائه یک تخفیف" به همراه "من خواهم دید که آیا می توانم به نقطه قیمت شما برسد" را جایگزین کنید. این نسخه به مکانیک ترک یا یک پلتفرم crowdsourcing ارسال شده، که در آن مردم، "اگر" یا "بله" یا "نه" رای دهند، اصلاح می شود.

در یک کار دیگر انسان، مردم مکالمات را به "حوادث" می اندازند. غول اتر مکالمات را به صورت افقی پنهان می کند و مردم بخش های مختلف مکالمه را برچسب گذاری می کنند. به عنوان مثال، یک فروشنده که می گوید "سلام، به همراهبت تماس به همراه ما" ممکن هست به عنوان "به همراهز کردن تماس" نام گذاری شود. برچسب های بخش دیگر عبه همراهرتند از "روشن کردن سفارش"، "بررسی اطلاعات مشتری"، "پیشنهاد حل و فصل" و "حل مسئله". "

Orkin می گوید: "بین این دو وظیفه، ما دربه همراهره ساختار بیشتر در مورد نحوه گفتگو صحبت می کنیم." "گفتگوها به حوادث ربط دارند، حوادث به حرفان خاتمه می یابد، و حرفان به نمونه های مختلفی از گفتن همان چیزی که به همراه واژه های مختلف صحبت می کند، شکسته می شود."

این یک پایگاه اطلاعاتی قوی برای chatbots ایجاد می کند تا از چند تا بیش از ۱۰۰ روش مختلف برای بیان احساسات مشابه – از جمله تغییرات کاملا انتزاعی. این مهم هست که Orkin می گوید، چون chatbots امروز ساخته شده از به همراهلا به پایین، توسط یک انسان به طور دستی plugging در حرفان مختلف هست. به عنوان مثال، کسی که به دنبه همراهل به روزرسانی وضعیت سفارش می گوید، «منظور من نرسیده هست، و من حساب کاربری خود را چک کردم و گفتم برای تماس به همراه پشتیبه همراهنی از مشتری»

"هیچکسی این شخص را حتی نمی گوید" وضعیت ". اگر من برای دستیابی به یک ربه همراهت به همراه دست دستکاری کنم، هیچ راهی برای فکر کردن به آن وجود ندارد." این پلت فرم همچنان به یادگیری و تکامل هست پس از chatbots مستقر هست.

مسیر به chatbots

منشا غول پیکر به سال ۲۰۰۵ به همراهزمی گردد، زمانی که Orkin در گروه ماشین های شناختی به رهبری دبو روی، هستادیار هنر و علوم رسانه ای، پیوست. روی فقط پروژه Speechome انسانی را آغاز کرده بود، تلاش خود را برای جمع آوری داده ها در مورد اینکه چگونه انسان ها زبه همراهن را به همراه فیلم و ضبط صدا برای نوزاد خود به مدت سه سال به زبه همراهن می آورند، آغاز کرد.

شاخه از پروژه، Orkin توسعه Game Restaurant، یک به همراهزی آنلاین هست که افراد را به صورت آنلاین متصل می کند تا مبه همراهحث طبیعی و متنی را به عنوان یک مشتری و پیشخدمت در یک رستوران داشته به همراهشند. "ما امیدوار بودیم که بتوانیم ۱۰۰ به همراهزی را انجام دهیم. Orkin می گوید، اما نه چندان طولانی پس از [the game launched]، ما اطلاعاتی از ۱۶۰۰۰ نفر داشتیم.

بسیاری از مردم غذا می کنند، صورتحساب می پردازند و در مورد منو صحبت می کنند. دیگران، به همراه این حال، غیر معمول تر بودند، از یک پیشخدمت در تاریخ می پرسیدند، دزدیدن صندوق پول نقد یا جمع کردن کیک تا صعود به سقف. همه این اطلاعات ارزشمند بودند. Orkin می گوید: "هرچند که آنها انجام دادند، ما تمام اطلاعات مربوط به گفتگوی طبیعی بین به همراهزیکنان را داشتیم. به زودی، مردم را در سراسر جهان از طریق سیستم عامل های جمعیتی، مانند Mechanical Turk و Upwork هستخدام می کند تا متن را برای رونویسی به همراهزی تعریف کند.

این به همراهزی تبدیل به یک پلت فرم برای جمع آوری و تهیه گفتگو برای ایجاد مکالمات AI طبیعی تر هست. در سال ۲۰۱۳، Orkin ملاقات جف Marietta، دانش آموز دانشکده تحصیلات تکمیلی هاروارد دانش آموز مطالعه کرد که چگونه دنیای مجازی می تواند آموزش و بهبود روابط را آسان کند. به همراه هستفاده از پلت فرم ارکین، آنها یک به همراهزی به نام SchoolLife ایجاد کردند که به همراهزیکنان نقش قربه همراهنی قلدری و جانشین را به همراهزی می کردند. به همراهزیکنان به همراه شخصیت های کنترل شده توسط AI در تعامل به همراه دانش آموزان، راه حلی برای تعارض دانشجویان ارائه دادند.

برای تجاری کردن این به همراهزی، این دو شرکت Giant Otter در سال ۲۰۱۳ تاسیس شده هست. برای حمایت اولیه، Orkin به خدمات مربیگری سرمایه گذاری MIT تبدیل شد. از طریق VMS معرفی شده هست که منجر به مشارکت ارزشمند و مشتریان به همراهلقوه خلبه همراهن شده هست.

SchoolLife یک بورس تحصیلی نوآوری در کسب و کار کوچک را از بنیاد ملی علوم به دست آورد و در مدارس متعدد در منطقه مورد هستفاده قرار گرفت. اما چرخه های بودجه بندی مدارس، به همراهعث شد که در بخش آموزش و پرورش پیشرفت کند. اریکین می گوید، علاوه بر این، شبیه سازی آزار و اذیت یک مسئله را ایجاد می کند. "به همراه هستفاده از پلتفرم ما، شما به همراهید اطلاعات را که منعکس کننده نحوه برقراری ارتبه همراهط افراد به طور طبیعی هست، ضبط کنید. Orkin می گوید: به همراه قلدری، ما راه هایی را برای ضبط مکالمات از افراد نقش به همراهزی در سناریوهای شبیه سازی کردیم، اما این داده های معتبر نبود.

سومین بنیانگذار، دان Tomaschko MBA '15، به زودی پتانسیل را برای تاثیر بر جهان شرکت های بزرگ و هدایت یک محور به یک ابزار آموزشی، به نام مربی اتو، که آموزش کارکنان برای مقابله به همراه سناریوهای حساس در محل کار. اما پاییز گذشته، راهاندازی متوجه شد که به همراهزار طاقچه توسعه چتبوت برای پشتیبه همراهنی مشتری سودآورتر هست. (شرکت ها، به همراه این حال، هنوز هم می توانند از این پلت فرم برای تمرین مکالمات تلفنی برای فروش و پشتیبه همراهنی آموزشی هستفاده کنند.)

در حال حاضر، غیبت Otter در حال کار در یکپارچه سازی ابزار گفتگو خود را به همراه سیستم عامل های شخص ثالث chatbot هست. این نیز در حال توسعه chatbot پشتیبه همراهنی خودکار مشتری خود، طراحی شده توسط هر رونویسی تماس شرکت هست. "سالههست که ما متوجه شدیم که در آن ارزش بیشتر هست، اما ما بر روی خط مونتاژ رهست کلیک کرده ایم تا اطلاعات تماس تلفنی سازمانی و داده های چت رومیزی را از طریق پلاتفرم ما خلاص کنیم و آن را به چیزی تبدیل کنیم که بتواند مکالمات تلفنی را خودکار کند ، "Orkin می گوید.

admin بدون نظر ادامه مطلب